Informacje ogólne

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w ramach 15 zjazdów (sobota, niedziela) i obejmują 220 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 15 godzin zajęć „wyrównawczych” dla chętnych osób w ramach uzupełnienia wiedzy z rachunkowości finansowej.  Zajęcia te odbywają się w piątki przed kolejnym zjazdem w godz. 17.15 – 19.45.
Kadrę dydaktyczną Studiów tworzą pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie (kształcącego na kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka), pracownicy instytucji określających przepisy z zakresu rachunkowości i finansów oraz praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym. Kształcenie obejmuje następujące przedmioty: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa, rachunkowość małych firm, decyzyjny rachunek kosztów, międzynarodowa standaryzacja rachunkowości, sprawozdawczość finansowa, polityka podatkowa, prawo gospodarcze, kadry i płace, audyt finansowy oraz zarządzanie finansami przedsiębiorstw.
Dokumentacja konieczna przy ubieganiu się o przyjęcie na studia obejmuje (do pobrania w zakładce Studia Warszawa oraz Studia Płońsk):
  1. Karta Kandydata
  2. Podanie o przyjęcie na Studia
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Odpis dyplomu wydany przez Uczelnię
  5. Dowód wpłaty zaliczki

Komplety dokumentów należy przesyłać listownie lub osobiście od dnia 26.04.2018 roku do 25.09.2018 roku na następujący adres:
SGGW w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Podyplomowe Studia Rachunkowości
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

W przypadku konieczności osobistego złożenia dokumentów konieczny jest kontakt e-mail: ekr_psr@sggw.pl

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Informację o zakwalifikowaniu na Studia kandydaci otrzymują po zamknięciu listy przyjętych do 28.09.2018 roku. Studia rozpoczynają się w październiku 2018 roku, a kończą w czerwcu 2019 roku.