Wykładowcy

Anna Bernaziuk, doktor nauk ekonomicznych, dyplomowany księgowy i biegły rewident, Członek Zarządu i Partner Zarządzający Działem Audytu BDO Polska. Bierze udział w pracach Komitetu Standardów Rachunkowości (specjalizacja MSR). Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z UoR i z MSSF, w projektach IPO i due diligence, a także w przeprowadzaniu ekspertyz i konsultacji w obszarze rachunkowości i finansów. Autor i współautor licznych publikacji, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości, w tym z MSSF i audytu dla KNF. Prowadzi badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz uczestniczy w przygotowaniach prospektów emisyjnych. Doradzała przy łączeniach oraz podziałach spółek kapitałowych, a także w ich przekształceniach. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne.

Jan Dworniak, doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident. Uczestnik różnych kursów branżowych, w tym dla dyplomowanych głównych księgowych. Zorganizował jednostkę doradczo-szkoleniową PUHP Sanpollac Spółka  o.o., która zajmuje się szkoleniami dla kadry z księgowości przedsiębiorstw z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. W ramach jednostki audytorskiej Jan Dworniak Sp. z o.o. Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego prowadzi audyt finansowy, głównie w przedsiębiorstwach mleczarskich i mięsnych. Jest wykładowcą rachunkowości finansowej, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatków kosztowych, opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ordynacji podatkowej. Jest autorem kilku wydań wzorcowego planu kont dla przedsiębiorstw mleczarskich i książek z zakresu rachunkowości oraz podatków.

Marzena Ganc, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Rachunkowości w Katedrze Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw w SGH. Wykładowca m.in. takich przedmiotów jak rachunkowość finansowa, rachunkowość międzynarodowa, organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, wycena w rachunkowości według standardów światowych i ubezpieczenia społeczne. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oraz szkoleniach zawodowych z zakresu rachunkowości. Jest asystentem biegłego rewidenta przy badaniu rachunkowości jednostek gospodarczych. Autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów.

Marcin Górski, adwokat, doradca podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW, aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz zdał egzamin na doradcę podatkowego. Specjalizuje się w problematyce podatkowej, tj. w szczególności w zakresie zobowiązań podatkowych, podatku dochodowego od osób prawnych, transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, postępowania podatkowego oraz postępowania sądowo–administracyjnego w sprawach podatkowych, łączenia oraz podziału spółek.  Pracował oraz współpracował m.in. z Arthur Andersen Polska Sp. z o.o. oraz Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką oraz Kancelarię Doradcy Podatkowego. Doradzał przy łączeniach oraz podziałach spółek kapitałowych. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne m.in. na zlecenie takich jednostek jak BDO Polska Sp. z o.o., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Piotr Iwaszkiewicz – doktor nauk prawnych, radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik administracji publicznej, zajmując samodzielne stanowiska urzędnicze, w tym również kierownicze, jak i radcy prawnego. Obecnie jako radca prawny współpracuje z kancelariami radcowskimi oraz adwokackimi w zakresie spraw cywilnych oraz administracyjnych. Dorobek naukowy to m.in. artykuły naukowe, liczne wystąpienia na konferencjach oraz seminariach akademickich. W zakresie pracy dydaktycznej prowadził szkolenia z zakresu prawa Unii Europejskiej, nieruchomości oraz zagadnień związanych z pomocą publiczną.

Magdalena Mądra-Sawicka, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstw w Katedrze Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami w SGH. Problematyka zainteresowań badawczych obejmuje finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, źródła finansowania przedsiębiorstw, strukturę kapitału i determinanty ją kształtujące, opodatkowanie rolnictwa w Polsce oraz znaczenie luki finansowej w rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP. Wykładowca m.in. takich przedmiotów jak finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz  strategie finansowania przedsiębiorstw. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Rachunkowości, Podyplomowych Studiach Wiedzy o Społeczeństwie i Przedsiębiorczości oraz Podyplomowych Studiach Logistyki w SGGW. Autorka wielu publikacji z zakresu finansów.

Aleksandra Pisarska, doktor nauk ekonomicznych, posiada świadectwo kwalifikacyjne MF do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wiceprezes Zarządu biura rachunkowego Multi Investments Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Aremyka Sp. z o.o. Była Kwestorem UJK w Kielcach, a obecnie jest adiunktem na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Kanclerzem tego Uniwersytetu. Posiada duże doświadczenie w zakresie księgowości, sprawozdawczości finansowej, zarządzania finansami organizacji, usprawniania procedur finansowo-księgowych oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania jednostek organizacyjnych, działających w sektorze prywatnym, publicznym i społecznym. Prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości, rachunkowości zarządczej, rachunkowości podmiotów powiązanych, rachunku kosztów, rewizji finansowej oraz finansów. Jest wykładowcą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Była wykonawcą w 7 projektach finansowanych ze środków pochodzących z UE. Jest autorką około 50 opracowań naukowych oraz wystąpiła na 26 konferencjach.

Anna Wasilewska, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Rachunkowości w Katedrze Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. Brała udział w badaniu sprawozdań finansowych, współpracując z biegłym rewidentem. Prowadzi badania naukowe z zakresu ekonomiki i finansów przedsiębiorstw, w tym w szczególności z organizacji i wyników ekonomicznych oraz działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Była kierownikiem grantu badawczego z NCN. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej.

Natalia Wasilewska, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, kierownik projektów inwestycyjnych CDKM Sp. z o.o., analityk projektu Banku Światowego. Podstawowe kierunki pracy badawczej obejmują udoskonalanie rozwoju kredytowania  przedsiębiorstw przez banki, a także relacje hipoteczne. Szczególną  uwagę poświęca wycenie przedmiotów hipoteki. Kierowała projektami dotyczącymi  planowania biznesowego, przygotowania wybranych rozdziałów sprawozdań projektowych, wyceny nieruchomości oraz związanych z nią praw. Odbyła kilka staży, m.in. w  Międzynarodowym Banku Rekonstrukcji i Rozwoju oraz DipIFR (ACCA). Prowadzi wykłady z finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz zarządzania projektami gospodarczymi. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu finansów.

Mirosław Wasilewski, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW, kierownik Katedry Finansów oraz  m.in. Podyplomowych Studiów Rachunkowości, Podyplomowych Studiów Controllingu i Rachunkowości Zarządczej, Podyplomowych Studiów Rachunkowości Podatkowej i Międzynarodowej. Był kierownikiem lub współwykonawcą kilkunastu projektów naukowych i gospodarczych z zakresu finansów, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz controllingu. Współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie doradztwa i analiz ekonomiczno-finansowych, głównie w sektorze spożywczym i agrobiznesu. Prowadzi także współpracę z jednostkami  audytorskimi w zakresie doradczo-projektowym, m.in. z Ecovis System Rewident oraz BDO Polska. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. Był kilkakrotnie nagradzany nagrodami JM Rektora SGGW za działalność naukową.

Serhiy Zabolotnyy, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Rachunkowości SGGW. Ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie  oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w SGH. Odbył kilka staży w jednostkach audytorskich (m.in. BDO, Ecovis System Rewident), podczas których  zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie praktyczne, zdobyte w jednostkach sektora prywatnego z zakresu analizy finansowej i controllingu. Uczestniczył w kilku projektach szkoleniowych w ramach środków UE w obszarze rachunkowości i finansów. Problematyka zainteresowań badawczych obejmuje obszary rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, ze szczegółowym uwzględnieniem zagadnień z zakresu sprawozdawczości finansowej, rewizji finansowej, analizy finansowej oraz wyceny aktywów.