Studia Warszawa

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166.

W momencie składania podania o przyjęcie na Studia pobierane jest bezzwrotne wpisowe w kwocie 500 zł. Kolejne opłaty wynoszą 4800 zł przy płatności jednorazowej lub w dwóch ratach semestralnych po 2500 zł  (terminy płatności: całość odpłatności lub I rata do 10.10.2018 roku, II rata do 15.02.2019 roku). Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać:

 • pocztą na adres:
  SGGW w Warszawie 
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  PODYPLOMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
 • faksem na numer: +48 22 59 342 37

Dane konta bankowego: 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. O/WARSZAWA
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

W miejscu na blankiecie dotyczącym treści przelewu należy konieczne dodać sformułowanie:
Kod pracy 507-10-081200-P00105-99

Jeśli występuje konieczność wystawienia faktury, prosimy o wypełnienie i przesłanie/dostarczenie do nas druku pt. „wniosek o wystawienie faktury” dostępnego poniżej.

Jeśli studia opłaca Pracodawca, ale przelew zostaje wykonany z Państwa prywatnego konta, prosimy o dołączenie do potwierdzenia przelewu oświadczenia Pracodawcy z informacją dla kogo (imię, nazwisko, dane adresowe słuchacza studiów), na jakie dane (dane Płatnika) oraz na jaką kwotę ma zostać wystawiona faktura. Oświadczenie takie nie jest wymagane w przypadku, jeśli przelew zostaje wykonany bezpośrednio z rachunku Pracodawcy.